En dynamisk virksomhed med øje for
arkitektoniske detaljer

Medarbejdere

Grønne & Jessen A/S udgøres af højt kvalificerede medarbejdere på tegnestuerne i Varde og Ølgod.

Teknisk Udstyr

Grønne & Jessen A/S råder over PC arbejdsstationer til alle vore medarbejdere sammenkoblet i netværk internt og opkoblet til internettet og installeret med windows styresystem.

Grønne & JessenA/S udvikler løbende sine IT-kompetencer ved opdatering af hard/software og efteruddannelse af medarbejderstaben.

Ethvert projekts opstart opstår som en kombination af traditionel skitsering i hånden og anvendelse af layout – og 3D visualiserings-værktøjerne, Photoshop, Pagemaker og 3D Studio VIZ, hvorved de enkelte arbejdsredskabers styrke udnyttes og supplerer hinanden.

Grønne & JessenA/S udfører al projektering digitalt i ADT 2012 og har stor erfaring i anvendelse af 3D CAD i projekterings-sammenhænge.

Herudover anvendes alle gængse Microsoft Office produkter og Adobe produkter.

Grønne & Jessen A/S har computerinstallationen fordelt på 2 lokationer – Varde og Ølgod – med et lukket netværk mellem disse.

Hardware
- 2 servere
- 15 arbejdsstationer
- 7  printere/plottere

Netværk
Alle afdelinger er udbygget med et 1 gigabit switched netværk.
Der er et lukket 1/1gigabit net mellem afdelingerne, og en 100/100 mbit internetforbindelse.

Styresystemer
Der anvendes Windows 2008 R2 på serverne. På alle arbejdsstationer anvendes Windows 7.

Kvalitetssikring

Grønne & Jessen A/S`s kvalitetsstyring er baseret på BPS´s definition af kvalitetsstyring og kvalitetssikring og i henhold til virksomhedens kvalitetspolitik og kvalitetsmålsætning som overordnet bygger på:

• at yde kompetent professionel rådgivning, baseret på høj faglig ekspertise

• at fastsætte og imødekomme kundens/bygherrens/myndighedernes krav

• at fastholde et højt kvalitets niveau

• at projektere byggeteknisk holdbare og miljørigtige løsninger

• at sikre overholdelse af de økonomiske og tidsmæssige rammer

Kvalitetsmålsætningen søges fuldført ved, i samarbejde med kunde/bygherre og evt. myndigheder at fastlægge utvetydige definitioner på kvalitetskrav og –niveau før projektstart samt imødekomme evt. ændringer under udførelsen.

Kvalitetsstyringen omfatter hele projektforløbet fra projektstart til kvalitetsstyring under udførelsesfasen. Kvalitetsstyrings systemet er et internt ledelsesværktøj og har til formål at sikre et konsekvent højt kvalitetsniveau af projekternes løsning der opfylder kunde-,bygherre-og myndighedskrav. Aktiviteter der vedrører kvalitetsstyring af rådgivningsydelser i et konkret projekt beskrives i et særskilt dokument: projektets Kvalitetsplan. Kvalitetsplaner er en integreret del af kvalitetsstyringssystemet. Kvalitetsplanen for et projekt udarbejdes på grundlag af en Kvalitetsplan med basistekst, en skabelon der færdigbearbejdes efter klientens eventuelle krav til kvalitetsstyring samt specifikke projektdata.

Miljøpolitik

Vores udgangspunkt er, at bygninger i høj grad påvirker de mennesker, som bruger dem. Derfor er det essentielt, at vores arkitektoniske arbejder kan inspirere, begejstre, motivere og skabe værdi – ikke kun nu, men også i fremtiden. Disse værdier er ligeledes grundlaget for vores miljøpolitik/miljøledelse.

Miljøledelse etablerer for hver opgave et miljøprogram i samarbejde med bygherre og ingeniører. Miljøprogrammet tager udgangspunkt i BPS publikation nr. 121. Ved hjælp af dette styringsredskab sikres at de i Miljøprogrammet fastlagte mål tilgodeses i alle byggeriets faser samt ved drift og vedligeholdelse.

Væsentlige elementer iGrønne & Jessen A/S´s miljøledelsespolitik:

• at have fokus på miljø- og arbejdsmiljøforhold, internt som eksternt

• at søge at kortlægge og håndtere alle miljøpåvirkninger optimalt

Grønne & Jessen A/S har en klar hensigt om at medvirke til at bevare og forbedre miljøet og er meget opmærksom på betydningen af, at kunne udvise og dokumentere en miljømæssigt forsvarlig adfærd ved gennemførelse af opgaver.  Bæredygtig og miljørigtig projektering hvori hensyn til ressourcer, sundhed og miljø indgår fortløbende i de enkelte vurderinger og afvejninger under projekteringens beslutningsproces.

Miljørigtig projektering forudsætter projektstyring med det formål, at bygværker – i enhver henseende og gennem hele sit livsforløb – belaster mennesker og natur mindst muligt. Det drejer sig om at begrænse forbruget af knappe ressourcer, skadelige sundhedseffekter på mennesker og ydre miljøeffekter på omgivelserne.  Specielt vil der i projekteringsfasen blive lagt vægt på minimering af energi- og ressourceforbrug, såvel i produktions-, udførelses- og driftsfase. I praksis gøres dette ved at valg af byggematerialer og -processer, dimensionering af installationer og driftsstyring, sker under hensyntagen til miljøoptimering.

På baggrund af firmaets politik om aktivt at medvirke til en bæredygtig udvikling inden for byggeri, har vi iværksat de nødvendige styringstiltag. Vi er på nuværende tidspunkt i gang med at blive certificeret jf. ISO9001 til udarbejdelse af energisyn og energimærker.

Firmaets medarbejdere er ligeledes efteruddannende så de er i stand til at lave energirapporter, energiberegninger, miljøklassifikationer, energimærkning og varmetabsrammer for såvel eksisterende bygninger som nye projekter.  Vi er ligeledes i gang med en miljøcertificering jf. ISO14001 som har den klare målsætning at udarbejde et miljøstyringssystem, med tilsvarende formål som et kvalitetsstyringssystem, nemlig at fastlægge, at sørge for anvendelse af og at vedligeholde rammerne for miljøindsatsen i alle de opgaver firmaet fremover er involveret i.

Grønne & Jessen A/S’s kompetencer inden for miljørigtig projektering ser vi som en kontinuerlig udviklingsproces – det er vigtigt for os at vi i den interne videnindhentning er progressive ved at være opdateret samt deltagelse i udviklingsprojekter omkring de nyeste tiltag inden for bæredygtighed. Grønne & Jessen har netop vundet et større konkurrenceprojekt på 9000m² som er kategoriseret i lavenergiklasse 2.

Langtidsholdbare arkitektoniske koncepter og fleksible funktionelle løsninger med bæredygtighed som udgangspunkt, ønskes indarbejdet i alle projekter. Vi tilstræber herudover i samarbejde med bygherre og øvrige teknikere at inddrage helhedsvurderinger vedrørende miljøforhold, livscyklus og økologi som en vigtig og naturlig del af projekter og rådgivning. Særlige fokusområder i det aktuelle byggeprojekt kan udvælges efter bygherrens ønske og danne grundlag for en miljøplan, som vil være retningsgivende for miljøindsatsen i projekteringen og den efterfølgende opfølgning heraf (Kvalitetssikring af miljøprojekteringen).

Kunder og projekter

Via de opbyggede kompetencer i firmaet samt det mangeårige samarbejde med private og offentlige bygherrer, brugergrupper m.v. mener vi, at der er skabt de bedste forudsætninger for en konstruktiv dialog med bygherre, brugergruppe, styregruppe, m.fl. med det fælles mål at skabe de bedste rammer for personalet og ikke mindst for brugerne, så de i et spændende og kreativt miljø får de optimale forhold.

Vi er overbeviste om, at arkitektfirmaet Grønne & Jessen A/S kan mønstre den ekspertise der kræves for at skabe en arkitektonisk, funktionel og teknisk overbevisende løsning af opgaven, der giver bygherren sikkerhed for projektets gennemførelse indenfor de fastlagte rammer for kvalitet, tid og anlægsøkonomi